skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Type of iconicity influences children's comprehension of gesture

Hodges, Leslie E ; Özçalışkan, Şeyda ; Williamson, Rebecca

Journal of experimental child psychology, February 2018, Vol.166, pp.327-339 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1096-0457 ; PMID: 28992612 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2017.08.009

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Type of iconicity influences children's comprehension of gesture.(Report)

Hodges, Leslie E. ; Ozcaliskan, Seyda ; Williamson, Rebecca

Journal of Experimental Child Psychology, 2018, Vol.166, p.327 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0965 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2017.08.009

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Type of iconicity influences children's comprehension of gesture.(Report)

Hodges, Leslie E. ; Ozcaliskan, Seyda ; Williamson, Rebecca

Journal of Experimental Child Psychology, Feb, 2018, Vol.166, p.327 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0965 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2017.08.009

Toàn văn sẵn có

4
Type of iconicity influences children’s comprehension of gesture
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Type of iconicity influences children’s comprehension of gesture

Hodges, Leslie E. ; Özçalışkan, Şeyda ; Williamson, Rebecca

Journal of Experimental Child Psychology, 02/2018, Vol.166, C, pp.327-339 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00220965 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2017.08.009

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Type of iconicity influences children’s comprehension of gesture

Hodges, Leslie E ; Özçalışkan, Şeyda ; Williamson, Rebecca

Journal of Experimental Child Psychology, February 2018, Vol.166, pp.327-339 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-0965 ; E-ISSN: 1096-0457 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2017.08.009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...