skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON THE AQUEOUS CORROSION OF SOME ZIRCONIUM-TITANIUM ALLOYS

Leach, J.S.L ; Nehru, A.Y; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Corrosion Sci, 01 June 1965, Vol.: 5 [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1016/0010-938X(65)90003-X

Truy cập trực tuyến

2
On the aqueous corrosion of some zirconium-titanium alloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the aqueous corrosion of some zirconium-titanium alloys

Llewelyn Leach, J.S. ; Nehru, A.Y.

Corrosion Science, 6/1965, Vol.5(6), pp.449-453 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0010938X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0010-938X(65)90003-X

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the aqueous corrosion of some zirconium-titanium alloys

Llewelyn Leach, J.S ; Nehru, A.Y

Corrosion Science, 1965, Vol.5(6), pp.449-453 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0010-938X ; E-ISSN: 1879-0496 ; DOI: 10.1016/0010-938X(65)90003-X

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...