skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dega-Osteotomie mit hoher Inzision zur Therapie der Hüftdysplasie bei Kindern unter 6 Jahren
The high osteotomy cut of Dega procedure for developmental dysplasia of the hip in children under 6 years of age

Ming-Hua, D. ; Rui-Jiang, X. ; Wen-Chao, L.

Der Orthopäde, 2016, Vol.45(12), pp.1050-1057 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0085-4530 ; E-ISSN: 1433-0431 ; DOI: 10.1007/s00132-016-3283-4

Toàn văn sẵn có

2
The high osteotomy cut of Dega procedure for developmental dysplasia of the hip in children under 6 years of age
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The high osteotomy cut of Dega procedure for developmental dysplasia of the hip in children under 6 years of age

Ming-Hua, D. ; Rui-Jiang, X. ; Wen-Chao, L.

Der Orthopäde, 12/2016, Vol.45(12), pp.1050-1057 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0085-4530 ; E-ISSN: 1433-0431 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00132-016-3283-4

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dega-Osteotomie mit hoher Inzision zur Therapie der Hüftdysplasie bei Kindern unter 6 Jahren.
The high osteotomy cut of Dega procedure for developmental dysplasia of the hip in children under 6 years of age

Ming-Hua, D ; Rui-Jiang, X ; Wen-Chao, L

Der Orthopade, December 2016, Vol.45(12), pp.1050-1057 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1433-0431 ; PMID: 27246864 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The high osteotomy cut of Dega procedure for developmental dysplasia of the hip in children under 6 years of age/Dega-Osteotomie mit hoher Inzision zur Therapie der Huftdysplasie bei Kindern unter 6 Jahren.(Clinical report)

Ming-Hua, D. ; Rui-Jiang, X. ; Wen-Chao, L.

Der Orthopade, 2016, Vol.45(12), p.1050(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0085-4530 ; DOI: 10.1007/s00132-016-3283-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...