skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tropical Diseases on Insurgence: Clinician's Perspective

Chatterjee, Partha ; Sarma, Nilendu ; Hansda, Sushila

Indian Journal of Dermatology, 2017, Vol.62(5), p.468-477 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0019-5154 ; E-ISSN: 1998-3611 ; DOI: 10.4103/ijd.IJD_380_17 ; PMCID: 5618833 ; PMID: 28979008

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tropical diseases on insurgence: Clinician's perspective

Chatterjee, Partha ; Sarma, Nilendu ; Hansda, Sushila

Indian Journal of Dermatology, Sep/Oct 2017, Vol.62(5), pp.468-477 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00195154 ; E-ISSN: 19983611 ; DOI: 10.4103/ijd.IJD_380_17

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tropical Diseases on Insurgence: Clinician's Perspective

Chatterjee, Partha ; Sarma, Nilendu ; Hansda, Sushila

Indian journal of dermatology, 2017, Vol.62(5), pp.468-477 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1998-3611 ; PMID: 28979008 Version:1 ; DOI: 10.4103/ijd.IJD_380_17

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tropical diseases on insurgence: Clinician's perspective

Partha Chatterjee ; Nilendu Sarma ; Sushila Hansda

Indian Journal of Dermatology, 01 January 2017, Vol.62(5), pp.468-477 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0019-5154 ; E-ISSN: 1998-3611 ; DOI: 10.4103/ijd.IJD_380_17

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...