skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data model extension for security event notification with dynamic risk assessment purpose.(Report)

Lopez, David ; Pastor, Oscar ; Garcia Villalba, Luis Javier

SCIENCE CHINA Information Sciences, Nov, 2013, Vol.56(11), p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1674-733X

Toàn văn sẵn có

2
Data model extension for security event notification with dynamic risk assessment purpose
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data model extension for security event notification with dynamic risk assessment purpose

Lopez, David ; Pastor, Oscar ; Garcia Villalba, Luis Javier

Science China Information Sciences, 11/2013, Vol.56(11), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1674-733X ; E-ISSN: 1869-1919 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11432-013-5018-z

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data model extension for security event notification with dynamic risk assessment purpose

Lopez, David ; Pastor, Oscar ; Garcia Villalba, Luis

Science China Information Sciences, 2013, Vol.56(11), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1674-733X ; E-ISSN: 1869-1919 ; DOI: 10.1007/s11432-013-5018-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...