skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maintenance support: case study for a multimodal mobile user interface

Fuchs, G ; Reichart, D ; Schumann, H ; Forbrig, P

Proceedings of SPIE, 02 February 2006, Vol.6074(1), pp.60740Q-60740Q-12

SPIE Digital Library - Journals

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.639037

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maintenance support: case study for a multimodal mobile user interface

Fuchs, G ; Reichart, D ; Schumann, H ; Forbrig, P

23 January 2006, Vol.6074, pp.60740Q-60740Q-12

SPIE Digital Library - Proceedings

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819461148 ; ISBN: 0819461148 ; DOI: 10.1117/12.639037

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...