skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Antioxidant Vitamins and Brain Dysfunction in Alcoholics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antioxidant Vitamins and Brain Dysfunction in Alcoholics

Gonzalez-Reimers, E. ; Fernandez-Rodriguez, C. M. ; Candelaria Martin-Gonzalez, M. ; Hernandez-Betancor, I. ; Abreu-Gonzalez, P. ; Jose de La Vega-Prieto, M. ; Elvira-Cabrera, O. ; Santolaria-Fernandez, F.

Alcohol and Alcoholism, 01/01/2014, Vol.49(1), pp.45-50 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0735-0414 ; E-ISSN: 1464-3502 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/alcalc/agt150

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antioxidant Vitamins and Brain Dysfunction in Alcoholics

González - Reimers, Emilio ; Fernández - Rodríguez, Camino M ; Candelaria Martín - González, M ; Hernández - Betancor, Iván ; Abreu - González, Pedro ; José De La Vega - Prieto, María ; Elvira - Cabrera, Oswaldo ; Santolaria - Fernández, Francisco

Alcohol and Alcoholism, 2014, Vol. 49(1), pp.45-50 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0735-0414 ; E-ISSN: 1464-3502 ; DOI: 10.1093/alcalc/agt150

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antioxidant vitamins and brain dysfunction in alcoholics

González-Reimers, Emilio ; Fernández-Rodríguez, Camino M ; Candelaria Martín-González, M ; Hernández-Betancor, Iván ; Abreu-González, Pedro ; José De La Vega-Prieto, María ; Elvira-Cabrera, Oswaldo ; Santolaria-Fernández, Francisco

Alcohol and alcoholism (Oxford, Oxfordshire), 2014, Vol.49(1), pp.45-50 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1464-3502 ; PMID: 24070686 Version:1 ; DOI: 10.1093/alcalc/agt150

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...