skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GABAB(1) receptor subunit isoforms differentially regulate stress resilience

O'Leary, Olivia F ; Felice, Daniela ; Galimberti, Stefano ; Savignac, Hélène M ; Bravo, Javier A ; Crowley, Tadhg ; El Yacoubi, Malika ; Vaugeois, Jean-Marie ; Gassmann, Martin ; Bettler, Bernhard ; Dinan, Timothy G ; Cryan, John F; Normandie, Université (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2014, Vol.111(42), pp.15232-7 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1404090111

Truy cập trực tuyến

2
GABA B(1) receptor subunit isoforms differentially regulate stress resilience
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GABA B(1) receptor subunit isoforms differentially regulate stress resilience

O’leary, Olivia F. ; Felice, Daniela ; Galimberti, Stefano ; Savignac, Hélène M. ; Bravo, Javier A. ; Crowley, Tadhg ; El Yacoubi, Malika ; Vaugeois, Jean-Marie ; Gassmann, Martin ; Bettler, Bernhard ; Dinan, Timothy G. ; Cryan, John F.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/21/2014, Vol.111(42), pp.15232-15237 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1404090111

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GABAB₍₁₎ receptor subunit isoforms differentially regulate stress resilience

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014, Vol.111(42), pp.15232-15237 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GABAB(1) receptor subunit isoforms differentially regulate stress resilience

O'Leary, Olivia F ; Felice, Daniela ; Galimberti, Stefano ; Savignac, Hélène M ; Bravo, Javier A ; Crowley, Tadhg ; El Yacoubi, Malika ; Vaugeois, Jean-Marie ; Gassmann, Martin ; Bettler, Bernhard ; Dinan, Timothy G ; Cryan, John F

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 21 October 2014, Vol.111(42), pp.15232-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25288769 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1404090111

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...