skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Potential of extension workshops to change farmers' knowledge and awareness of IPM
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential of extension workshops to change farmers' knowledge and awareness of IPM

Hashemi, S ; Mokhtarnia, M ; Erbaugh, J ; Asadi, A

Science of The Total Environment, 12/15/2008, Vol.407(1), pp.84-88 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2008.08.040

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential of extension workshops to change farmers' knowledge and awareness of IPM

Hashemi , Seyyed Mahmoud ; Mokhtarnia , Muhammad ; Erbaugh , J. Mark ; Asadi , Ali

Science of the total environment, 2008, Vol.407(1), pp.84-88 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0048-9697

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential of extension workshops to change farmers' knowledge and awareness of IPM

Hashemi, Seyyed Mahmoud ; Mokhtarnia, Muhammad ; Erbaugh, J Mark ; Asadi, Ali

The Science of the total environment, 15 December 2008, Vol.407(1), pp.84-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 18929396 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2008.08.040

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential of extension workshops to change farmers' knowledge and awareness of IPM

Hashemi, Seyyed Mahmoud ; Mokhtarnia, Muhammad ; Erbaugh, J. Mark ; Asadi, Ali

Science of the Total Environment, 2008, Vol.407(1), pp.84-88 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2008.08.040

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...