skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summarizing technical support documents for search: expert and user studies

Wolf, C. G. ; Alpert, S. R. ; Vergo, J. G. ; Kozakov, L. ; Doganata, Y.

IBM Systems Journal, Sept, 2004, Vol.43(3), p.564(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0018-8670

Toàn văn không sẵn có

2
Summarizing technical support documents for search: Expert and user studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summarizing technical support documents for search: Expert and user studies

Wolf, C. G. ; Alpert, S. R. ; Vergo, J. G. ; Kozakov, L. ; Doganata, Y.

IBM Systems Journal, 2004, Vol.43(3), pp.564-586 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0018-8670 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1147/sj.433.0564

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summarizing technical support documents for search: Expert and user studies

Wolf, C ; Alpert, S ; Vergo, J ; Kozakov, L ; Doganata, Y

IBM Systems Journal, 2004, Vol.43(3), pp.564-586 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00188670

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...