skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOPS: a versatile software tool for statistical analysis and visualization of combinatorial gene-gene and gene-drug interaction screens

Muellner, Markus ; Duernberger, Gerhard ; Ganglberger, Florian ; Kerzendorfer, Claudia ; Uras, Iris ; Schoenegger, Andreas ; Bagienski, Klaudia ; Colinge, Jacques ; Nijman, Sebastian

BMC Bioinformatics, 2014, Vol.15, p.98 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-15-98

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOPS: a versatile software tool for statistical analysis and visualization of combinatorial gene-gene and gene-drug interaction screens

Muellner, Markus K ; Duernberger, Gerhard ; Ganglberger, Florian ; Kerzendorfer, Claudia ; Uras, Iris Z ; Schoenegger, Andreas ; Bagienski, Klaudia ; Colinge, Jacques ; Nijman, Sebastian Mb

BMC Bioinformatics, April 8, 2014, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-15-98

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOPS: a versatile software tool for statistical analysis and visualization of combinatorial gene-gene and gene-drug interaction screens

Muellner, Markus K ; Duernberger, Gerhard ; Ganglberger, Florian ; Kerzendorfer, Claudia ; Uras, Iris Z ; Schoenegger, Andreas ; Bagienski, Klaudia ; Colinge, Jacques ; Nijman, Sebastian MB

BMC Bioinformatics, April 8, 2014, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-15-98

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOPS: a versatile software tool for statistical analysis and visualization of combinatorial gene-gene and gene-drug interaction screens

Muellner, Markus K ; Duernberger, Gerhard ; Ganglberger, Florian ; Kerzendorfer, Claudia ; Uras, Iris Z ; Schoenegger, Andreas ; Bagienski, Klaudia ; Colinge, Jacques ; Nijman, Sebastian M B

BMC bioinformatics, 08 April 2014, Vol.15, pp.98 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2105 ; PMID: 24712852 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2105-15-98

Toàn văn sẵn có

5
TOPS: a versatile software tool for statistical analysis and visualization of combinatorial gene-gene and gene-drug interaction screens
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOPS: a versatile software tool for statistical analysis and visualization of combinatorial gene-gene and gene-drug interaction screens

Muellner, Markus K ; Duernberger, Gerhard ; Ganglberger, Florian ; Kerzendorfer, Claudia ; Uras, Iris Z ; Schoenegger, Andreas ; Bagienski, Klaudia ; Colinge, Jacques ; Nijman, Sebastian MB

BMC Bioinformatics, 12/2014, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2105-15-98

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOPS: a versatile software tool for statistical analysis and visualization of combinatorial gene-gene and gene-drug interaction screens

Muellner, M. K ; Duernberger, G ; Ganglberger, F ; Kerzendorfer, C ; Uras, I. Z ; Schoenegger, A ; Bagienski, K ; Colinge, Jacques ; Nijman, S. M; Nowak, Cécile (Editor)

BMC Bioinformatics, 2014, Vol.15, p.98 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-15-98

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...