skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

What we can learn from sushi: a review on seaweed-bacterial associations

Hollants, Joke ; Leliaert, Frédérik ; De Clerck, Olivier ; Willems, Anne

FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY, 2013 [Tạp chí có phản biện]

Ghent University

ISSN: 0168-6496 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01446.x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

What we can learn from sushi: a review on seaweed-bacterial associations.(Report)

FEMS Microbiology Ecology, Jan, 2013, Vol.83(1), p.(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-6496

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

What we can learn from sushi: a review on seaweed-bacterial associations.(Report)

FEMS Microbiology Ecology, Jan, 2013, Vol.83(1), p.(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-6496

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

What we can learn from sushi: a review on seaweed–bacterial associations

Hollants, Joke ; Leliaert, Frederik ; Clerck, Olivier ; Willems, Anne

FEMS Microbiology Ecology, January 2013, Vol.83(1), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0168-6496 ; E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01446.x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

What we can learn from sushi: a review on seaweed–bacterial associations

Hollants, Joke ; Leliaert, Frederik ; De Clerck, Olivier ; Willems, Anne

FEMS Microbiology Ecology, 2013, Vol. 83(1), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01446.x

Toàn văn sẵn có

6
What we can learn from sushi: a review on seaweed-bacterial associations
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

What we can learn from sushi: a review on seaweed-bacterial associations

Hollants, Joke ; Leliaert, Frederik ; De Clerck, Olivier ; Willems, Anne

FEMS Microbiology Ecology, 01/2013, Vol.83(1), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-6941.2012.01446.x

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

What we can learn from sushi: a review on seaweed-bacterial associations

Hollants, Joke ; Leliaert, Frederik ; De Clerck, Olivier ; Willems, Anne

FEMS microbiology ecology, January 2013, Vol.83(1), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1574-6941 ; PMID: 22775757 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01446.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...