skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Governance in the twenty-first-century university 30 approaches to effective leadership and strategic management: ASHE-ERIC higher education report, Volume 30, Number 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance in the twenty-first-century university 30 approaches to effective leadership and strategic management: ASHE-ERIC higher education report, Volume 30, Number 1

Gayle, Dennis John

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 9780787971748 ; E-ISBN 9781118209332

Toàn văn không sẵn có

2
Governance in the Twenty-First-Century University: Approaches to Effective Leadership and Strategic Management: ASHE-ERIC higher education report v. 30, no. 1.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance in the Twenty-First-Century University: Approaches to Effective Leadership and Strategic Management: ASHE-ERIC higher education report v. 30, no. 1.

Gayle, Dennis John ; Tewarie, Bhoendradatt ; White, A. Quinton

Dawsonera

ISBN10: 078797174X ; ISBN13: 9780787971748 ; E-ISBN10: 1118209338 ; E-ISBN13: 9781118209332

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...