skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors affecting camera mobile phone adoption before e-shopping in the Arab world

Rouibah, Kamel ; Abbas, Hasan ; Rouibah, Samia

Technology in Society, 2011, Vol.33(3), pp.271-283 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0160-791X ; E-ISSN: 1879-3274 ; DOI: 10.1016/j.techsoc.2011.10.001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors affecting camera mobile phone adoption before e-shopping in the Arab world.(Report)

Rouibah, Kamel ; Abbas, Hasan ; Rouibah, Samia

Technology in Society, August-Nov, 2011, Vol.33(3-4), p.271(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0160-791X

Toàn văn sẵn có

3
Factors affecting camera mobile phone adoption before e-shopping in the Arab world
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors affecting camera mobile phone adoption before e-shopping in the Arab world

Rouibah, Kamel ; Abbas, Hasan ; Rouibah, Samia

Technology in Society, 8/2011, Vol.33(3-4), pp.271-283 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0160791X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc.2011.10.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...