skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KAMPONG IMPROVEMENT IN DUTCH EAST INDIES AND THE DEVELOPMENT PROCESS OF A MADURESE KAMPONG : Case study of Kampong Sidodadi in Surabaya
蘭領東インドにおけるカンポン改善事業とマドゥラ人カンポンの発展過程に関する考察 : スラバヤのカンポン・シドダディを事例として

山本, 直彦 ; 布野, 修司 ; Yamamoto, Naohiko ; Funo, Shuji

日本建築学会計画系論文集, 2002, Vol.67(556), pp.265-272

Japan Science and Technology Agency

ISSN: 1340-4210 ; DOI: 10.3130/aija.67.265_1

Toàn văn sẵn có

2
&#34349;&#38936;&#26481;&#12452;&#12531;&#12489;&#12395;&#12362;&#12369;&#12427;&#12459;&#12531;&#12509;&#12531;&#25913;&#21892;&#20107;&#26989;&#12392;&#12510;&#12489;&#12453;&#12521;&#20154;&#12459;&#12531;&#12509;&#12531;&#12398;&#30330;&#23637;&#36942;&#31243;&#12395;&#38306;&#12377;&#12427;&#32771;&#23519; : &#12473;&#12521;&#12496;&#12516;&#12398;&#12459;&#12531;&#12509;&#12531;&#12539;&#12471;&#12489;&#12480;&#12487;&#12451;&#12434;&#20107;&#20363;&#12392;&#12375;&#12390;<br>KAMPONG IMPROVEMENT IN DUTCH EAST INDIES AND THE DEVELOPMENT PROCESS OF A MADURESE KAMPONG : Case study of Kampong Sidodadi in Surabaya
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

蘭領東インドにおけるカンポン改善事業とマドゥラ人カンポンの発展過程に関する考察 : スラバヤのカンポン・シドダディを事例として
KAMPONG IMPROVEMENT IN DUTCH EAST INDIES AND THE DEVELOPMENT PROCESS OF A MADURESE KAMPONG : Case study of Kampong Sidodadi in Surabaya

Yamamoto, Naohiko ; Funo, Shuji

Journal of Architecture and Planning (Transactions of AIJ), 2002, Vol.67(556), pp.265-272

CrossRef

ISSN: 1340-4210 ; E-ISSN: 1881-8161 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3130/aija.67.265_1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...