skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Systematic Assessment and Monitoring Intervention to Improve Pain Management and Quality Reporting Among Home Hospice Patients

Muir, J. Cameron ; Davis, Malene S ; Fine, Perry G ; Kuhl, Emily A ; Connor, Stephen

Journal of Pain and Symptom Management, December 2018, Vol.56(6), pp.957-961 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0885-3924 ; E-ISSN: 1873-6513 ; DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2018.08.014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Systematic Assessment and Monitoring Intervention to Improve Pain Management and Quality Reporting Among Home Hospice Patients

Muir, J Cameron ; Davis, Malene S ; Fine, Perry G ; Kuhl, Emily A ; Connor, Stephen

Journal of pain and symptom management, December 2018, Vol.56(6), pp.957-961 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-6513 ; PMID: 30165124 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2018.08.014

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Systematic Assessment and Monitoring Intervention to Improve Pain Management and Quality Reporting Among Home Hospice Patients.(Report)

Muir, J. Cameron ; Davis, Malene S. ; Fine, Perry G. ; Kuhl, Emily A. ; Connor, Stephen

Journal of Pain and Symptom Management, Dec, 2018, Vol.56(6), p.957 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0885-3924 ; DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2018.08.014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Systematic Assessment and Monitoring Intervention to Improve Pain Management and Quality Reporting Among Home Hospice Patients.(Report)

Muir, J. Cameron ; Davis, Malene S. ; Fine, Perry G. ; Kuhl, Emily A. ; Connor, Stephen

Journal of Pain and Symptom Management, 2018, Vol.56(6), p.957 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0885-3924 ; DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2018.08.014

Toàn văn sẵn có

5
A Systematic Assessment and Monitoring Intervention to Improve Pain Management and Quality Reporting Among Home Hospice Patients
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Systematic Assessment and Monitoring Intervention to Improve Pain Management and Quality Reporting Among Home Hospice Patients

Muir, J. Cameron ; Davis, Malene S. ; Fine, Perry G. ; Kuhl, Emily A. ; Connor, Stephen

Journal of Pain and Symptom Management, 12/2018, Vol.56(6), pp.957-961 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 08853924 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2018.08.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...