skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical optimization of membrane module design and operation for a full-scale submerged MBR by computational fluid dynamics.(Report)

Liu, Mengmeng ; Yang, Min ; Chen, Meixue ; Yu, Dawei ; Zheng, Jiaxi ; Chang, Jiang ; Wang, Xiaoshuang ; Ji, Chunmiao ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, 2018, Vol.269, p.300 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2018.08.089

Toàn văn sẵn có

2
Numerical optimization of membrane module design and operation for a full-scale submerged MBR by computational fluid dynamics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical optimization of membrane module design and operation for a full-scale submerged MBR by computational fluid dynamics

Liu, Mengmeng ; Yang, Min ; Chen, Meixue ; Yu, Dawei ; Zheng, Jiaxi ; Chang, Jiang ; Wang, Xiaoshuang ; Ji, Chunmiao ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, 12/2018, Vol.269, C, pp.300-308 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09608524 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2018.08.089

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical optimization of membrane module design and operation for a full-scale submerged MBR by computational fluid dynamics

Liu, Mengmeng ; Yang, Min ; Chen, Meixue ; Yu, Dawei ; Zheng, Jiaxi ; Chang, Jiang ; Wang, Xiaoshuang ; Ji, Chunmiao ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, December 2018, Vol.269, pp.300-308 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2018.08.089

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical optimization of membrane module design and operation for a full-scale submerged MBR by computational fluid dynamics

Liu, Mengmeng ; Yang, Min ; Chen, Meixue ; Yu, Dawei ; Zheng, Jiaxi ; Chang, Jiang ; Wang, Xiaoshuang ; Ji, Chunmiao ; Wei, Yuansong

Bioresource technology, December 2018, Vol.269, pp.300-308 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-2976 ; PMID: 30195222 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2018.08.089

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...