skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cortical eye proprioceptive signal modulates neural activity in higher-order visual cortex as predicted by the variation in visual sensitivity

Balslev, Daniela ; Siebner, Hartwig R. ; Paulson, Olaf B. ; Kassuba, Tanja

Neuroimage, July 16, 2012, Vol.61(4), p.950(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1053-8119

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cortical eye proprioceptive signal modulates neural activity in higher-order visual cortex as predicted by the variation in visual sensitivity

Balslev, Daniela ; Siebner, Hartwig R ; Paulson, Olaf B ; Kassuba, Tanja

NeuroImage, 16 July 2012, Vol.61(4), pp.950-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9572 ; PMID: 22521251 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2012.04.007

Toàn văn sẵn có

3
The cortical eye proprioceptive signal modulates neural activity in higher-order visual cortex as predicted by the variation in visual sensitivity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cortical eye proprioceptive signal modulates neural activity in higher-order visual cortex as predicted by the variation in visual sensitivity

Balslev, Daniela ; Siebner, Hartwig R. ; Paulson, Olaf B. ; Kassuba, Tanja

NeuroImage, 07/2012, Vol.61(4), pp.950-956 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10538119 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2012.04.007

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cortical eye proprioceptive signal modulates neural activity in higher-order visual cortex as predicted by the variation in visual sensitivity

Balslev, Daniela ; Siebner, Hartwig R ; Paulson, Olaf B ; Kassuba, Tanja

NeuroImage, 16 July 2012, Vol.61(4), pp.950-956 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2012.04.007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...