skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of distinct input methods of an intelligent wheelchair in simulated and real environments: a performance and usability study

Faria, Brígida Mónica ; Vasconcelos, Sérgio ; Reis, Luís Paulo ; Lau, Nuno

Assistive technology : the official journal of RESNA, 2013, Vol.25(2), pp.88-98 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1040-0435 ; PMID: 23923691 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Distinct Input Methods of an Intelligent Wheelchair in Simulated and Real Environments: A Performance and Usability Study

Mónica Faria, Brígida ; Vasconcelos, Sérgio ; Paulo Reis, Luís ; Lau, Nuno

Assistive Technology, 03 April 2013, Vol.25(2), pp.88-98 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1040-0435 ; E-ISSN: 1949-3614 ; DOI: 10.1080/10400435.2012.723297

Toàn văn không sẵn có

3
Evaluation of Distinct Input Methods of an Intelligent Wheelchair in Simulated and Real Environments: A Performance and Usability Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Distinct Input Methods of an Intelligent Wheelchair in Simulated and Real Environments: A Performance and Usability Study

Mónica Faria, Brígida ; Vasconcelos, Sérgio ; Paulo Reis, Luís ; Lau, Nuno

Assistive Technology, 04/03/2013, Vol.25(2), pp.88-98 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1040-0435 ; E-ISSN: 1949-3614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10400435.2012.723297

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...