skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Near‐Optimal Detection with Generalized Sphere Decoder for Blind MU‐MIMO Systems

Kim, Minjoon ; Park, Jangyong ; Kim, Hyunsub ; Kim, Jaeseok

ETRI Journal, August 2014, Vol.36(4), pp.682-685 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1225-6463 ; E-ISSN: 2233-7326 ; DOI: 10.4218/etrij.14.0213.0506

Toàn văn sẵn có

2
Efficient Near-Optimal Detectionwith Generalized Sphere Decoder for Blind MU-MIMO Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Near-Optimal Detectionwith Generalized Sphere Decoder for Blind MU-MIMO Systems

Kim, Minjoon ; Park, Jangyong ; Kim, Hyunsub ; Kim, Jaeseok

ETRI Journal, 08/01/2014, Vol.36(4), pp.682-685 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1225-6463 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4218/etrij.14.0213.0506

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...