skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vineyard Autonomous Navigation in the Echord++ GRAPE Experiment⁎⁎This work has been conducted under the “Ground Robot for vineyArdMonitoring and ProtEction (GRAPE)” Experiment funded by the European Commission under the ECHORD++ project (FP7-601116). http://echord.eu/grape

Astolfi, Pietro ; Gabrielli, Alessandro ; Bascetta, Luca ; Matteucci, Matteo

IFAC PapersOnLine, 2018, Vol.51(11), pp.704-709

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 2405-8963 ; DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.08.401

Toàn văn sẵn có

2
Vineyard Autonomous Navigation in the Echord++ GRAPE Experiment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vineyard Autonomous Navigation in the Echord++ GRAPE Experiment

Astolfi, Pietro ; Gabrielli, Alessandro ; Bascetta, Luca ; Matteucci, Matteo

IFAC-PapersOnLine, 2018, Vol.51(11), pp.704-709

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 24058963 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.401

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...