skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The forest for the trees: trade, investment and the China-in-Africa discourse

Sautman, Barry ; Hairong, Yan

Pacific Affairs, Spring, 2008, Vol.81(1), p.9(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forest for the Trees: Trade, Investment and the China-in-Africa Discourse

Sautman, Barry ; Hairong, Yan

Pacific Affairs, 2008, Vol.81(1), pp.9-29 [Tạp chí có phản biện]

IngentaConnect

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forest for the Trees: Trade, Investment and the China-in-Africa Discourse

Sautman, Barry ; Hairong, Yan

Pacific Affairs, 1 April 2008, Vol.81(1), pp.9-29 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0030851X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forest for the Trees: Trade, Investment and the China-in-Africa Discourse

Sautman, Barry ; Hairong, Yan

Pacific Affairs, 1 April 2008, Vol.81(1), pp.9-29 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0030851X

Toàn văn sẵn có

5
The Forest for the Trees: Trade, Investment and the China-in-Africa Discourse
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forest for the Trees: Trade, Investment and the China-in-Africa Discourse

Sautman, Barry ; Hairong, Yan

Pacific Affairs, 03/01/2008, Vol.81(1), pp.9-29 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.5509/20088119

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The forest for the trees: trade, investment and the China-in-Africa discourse.(ABSTRACTS)

Sautman, Barry ; Hairong, Yan

Pacific Affairs, Spring, 2008, Vol.81(1), p.2(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...