skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of sleep hours and fatigue on performance in laparoscopic surgery simulators.(Report)

Olasky, Jaisa ; Chellali, Amine ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Zhang, Likun ; Miller, Amie ; De, Suvranu ; Jones, Daniel B. ; Schwaitzberg, Steven D. ; Schneider, Benjamin E. ; Cao, Caroline G. L.

Surgical Endoscopy, Sept, 2014, Vol.28(9), p.2564(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0930-2794

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of sleep hours and fatigue on performance in laparoscopic surgery simulators.(Report)

Olasky, Jaisa ; Chellali, Amine ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Zhang, Likun ; Miller, Amie ; De, Suvranu ; Jones, Daniel B. ; Schwaitzberg, Steven D. ; Schneider, Benjamin E. ; Cao, Caroline G. L.

Surgical Endoscopy, Sept, 2014, Vol.28(9), p.2564(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0930-2794

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of sleep hours and fatigue on performance in laparoscopic surgery simulators

Olasky, Jaisa ; Chellali, Amine ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Zhang, Likun ; Miller, Amie ; De, Suvranu ; Jones, Daniel ; Schwaitzberg, Steven ; Schneider, Benjamin ; Cao, Caroline

Surgical Endoscopy, 2014, Vol.28(9), pp.2564-2568 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-014-3503-0

Toàn văn sẵn có

4
Effects of sleep hours and fatigue on performance in laparoscopic surgery simulators
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of sleep hours and fatigue on performance in laparoscopic surgery simulators

Olasky, Jaisa ; Chellali, Amine ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Zhang, Likun ; Miller, Amie ; De, Suvranu ; Jones, Daniel B. ; Schwaitzberg, Steven D. ; Schneider, Benjamin E. ; Cao, Caroline G. L.

Surgical Endoscopy, 9/2014, Vol.28(9), pp.2564-2568 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00464-014-3503-0

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of sleep hours and fatigue on performance in laparoscopic surgery simulators

Olasky, Jaisa ; Chellali, Amine ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Zhang, Likun ; Miller, Amie ; De, Suvranu ; Jones, Daniel B ; Schwaitzberg, Steven D ; Schneider, Benjamin E ; Cao, Caroline G L

Surgical endoscopy, September 2014, Vol.28(9), pp.2564-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-2218 ; PMID: 24671352 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00464-014-3503-0

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Sleep Hours and Fatigue on Performance in Laparoscopic Surgery Simulators

Olasky, Jaisa ; Chellali, Amine ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Zhang, Likun ; Miller, Amie ; De, Suvranu ; Jones, Daniel B ; Schwaitzberg, Steven D ; Schneider, Benjamin E ; Cao, Caroline G. L

Surgical Endoscopy, 27 March 2014, Vol.28(9), pp.2564--2568 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-014-3503-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...