skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-term outcome of acute encephalitis of unknown aetiology in adults.(Report)

Schmidt, A. ; Buhler, R. ; Muhlemann, K. ; Hess, C. W. ; Tauber, M. G.

Clinical Microbiology and Infection, April, 2011, Vol.17(4), p.621(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1198-743X

Toàn văn sẵn có

2
Long-term outcome of acute encephalitis of unknown aetiology in adults
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-term outcome of acute encephalitis of unknown aetiology in adults

Schmidt, A. ; Bühler, R. ; Mühlemann, K. ; Hess, C.W. ; Täuber, M.G.

Clinical Microbiology and Infection, 04/2011, Vol.17(4), pp.621-626 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 1198743X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-0691.2010.03276.x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-term outcome of acute encephalitis of unknown aetiology in adults

Schmidt, A ; Bühler, R ; Mühlemann, K ; Hess, C W ; Täuber, M G

Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, April 2011, Vol.17(4), pp.621-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1469-0691 ; PMID: 20518796 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1469-0691.2010.03276.x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-term outcome of acute encephalitis of unknown aetiology in adults

Schmidt, A ; Bühler, R ; Mühlemann, K ; Hess, C.W ; Täuber, M.G

Clinical Microbiology and Infection, April 2011, Vol.17(4), pp.621-626 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1198-743X ; E-ISSN: 1469-0691 ; DOI: 10.1111/j.1469-0691.2010.03276.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...