skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reversal of hand peripheral ischaemia due to extravasation of adrenaline during cardiopulmonary resuscitation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversal of hand peripheral ischaemia due to extravasation of adrenaline during cardiopulmonary resuscitation

van Der Rijt, R. ; Martin-Smith, J.D. ; Clover, A.J.P.

Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 9/2013, Vol.66(9), pp.e260-e263 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 17486815 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bjps.2013.03.047

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversal of hand peripheral ischaemia due to extravasation of adrenaline during cardiopulmonary resuscitation

Van Der Rijt, R. ; Martin - Smith, J. D. ; Clover, A. J. P.

Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, Sept, 2013, Vol.66(9), p.e260-e263 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1748-6815

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversal of hand peripheral ischaemia due to extravasation of adrenaline during cardiopulmonary resuscitation

Van Der Rijt, R ; Martin-Smith, J D ; Clover, A J P

Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS, September 2013, Vol.66(9), pp.e260-3 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1878-0539 ; PMID: 23660283 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bjps.2013.03.047

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversal of hand peripheral ischaemia due to extravasation of adrenaline during cardiopulmonary resuscitation

van Der Rijt, R ; Martin-Smith, J.D ; Clover, A.J.P

Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, September 2013, Vol.66(9), pp.e260-e263 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1748-6815 ; E-ISSN: 1878-0539 ; DOI: 10.1016/j.bjps.2013.03.047

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...