skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural functions of lipopeptides from Bacillus and Pseudomonas: more than surfactants and antibiotics.(Report)

Raaijmakers, Jos M. ; De Bruijn, Irene ; Nybroe, Ole ; Ongena, Marc

FEMS Microbiology Reviews, Nov, 2010, Vol.34(6), p.1037(26) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-6445

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural functions of lipopeptides from Bacillus and Pseudomonas: more than surfactants and antibiotics.(Report)

Raaijmakers, Jos M. ; De Bruijn, Irene ; Nybroe, Ole ; Ongena, Marc

FEMS Microbiology Reviews, Nov, 2010, Vol.34(6), p.1037(26) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-6445

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural functions of lipopeptides from Bacillus  and Pseudomonas: more than surfactants and antibiotics

Raaijmakers, Jos M. ; De Bruijn, Irene ; Nybroe, Ole ; Ongena, Marc

FEMS Microbiology Reviews, November 2010, Vol.34(6), pp.1037-1062 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0168-6445 ; E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: 10.1111/j.1574-6976.2010.00221.x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural functions of lipopeptides from Bacillus and Pseudomonas: more than surfactants and antibiotics

Raaijmakers , Jos M. ; De Bruijn , Irene ; Nybroe , Ole ; Ongena , Marc

FEMS microbiology reviews, 2010, Vol.34(6), pp.1037-1062 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0168-6445

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural functions of lipopeptides from Bacillus and Pseudomonas : more than surfactants and antibiotics

Raaijmakers, Jos M ; De Bruijn, Irene ; Nybroe, Ole ; Ongena, Marc

FEMS Microbiology Reviews, 2010, Vol. 34(6), pp.1037-1062 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: 10.1111/j.1574-6976.2010.00221.x

Toàn văn sẵn có

6
Natural functions of lipopeptides from Bacillus and Pseudomonas : more than surfactants and antibiotics
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural functions of lipopeptides from Bacillus and Pseudomonas : more than surfactants and antibiotics

Raaijmakers, Jos M. ; De Bruijn, Irene ; Nybroe, Ole ; Ongena, Marc

FEMS Microbiology Reviews, 11/2010, Vol.34(6), pp.1037-1062 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-6976.2010.00221.x

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural functions of lipopeptides from Bacillus and Pseudomonas: more than surfactants and antibiotics

Raaijmakers, Jos M ; De Bruijn, Irene ; Nybroe, Ole ; Ongena, Marc

FEMS microbiology reviews, November 2010, Vol.34(6), pp.1037-62 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1574-6976 ; PMID: 20412310 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1574-6976.2010.00221.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...