skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Removal of lead from aqueous solution using superparamagnetic palygorskite nanocomposite: Material characterization and regeneration studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of lead from aqueous solution using superparamagnetic palygorskite nanocomposite: Material characterization and regeneration studies

Rusmin, Ruhaida ; Sarkar, Binoy ; Tsuzuki, Takuya ; Kawashima, Nobuyuki ; Naidu, Ravi

Chemosphere, 11/2017, Vol.186, C, pp.1006-1015 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00456535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.08.036

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of lead from aqueous solution using superparamagnetic palygorskite nanocomposite: Material characterization and regeneration studies

Rusmin, Ruhaida ; Sarkar, Binoy ; Tsuzuki, Takuya ; Kawashima, Nobuyuki ; Naidu, Ravi

Chemosphere, November 2017, Vol.186, pp.1006-1015 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.08.036

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of lead from aqueous solution using superparamagnetic palygorskite nanocomposite: Material characterization and regeneration studies.(Report)

Rusmin, Ruhaida ; Sarkar, Binoy ; Tsuzuki, Takuya ; Kawashima, Nobuyuki ; Naidu, Ravi

Chemosphere, 2017, Vol.186, p.1006(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.08.036

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of lead from aqueous solution using superparamagnetic palygorskite nanocomposite: Material characterization and regeneration studies.(Report)

Rusmin, Ruhaida ; Sarkar, Binoy ; Tsuzuki, Takuya ; Kawashima, Nobuyuki ; Naidu, Ravi

Chemosphere, 2017, Vol.186, p.1006 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.08.036

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of lead from aqueous solution using superparamagnetic palygorskite nanocomposite: Material characterization and regeneration studies

Rusmin, Ruhaida ; Sarkar, Binoy ; Tsuzuki, Takuya ; Kawashima, Nobuyuki ; Naidu, Ravi

Chemosphere, November 2017, Vol.186, pp.1006-1015 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 28838038 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.08.036

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...