skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach to the integration of accessibility requirements into a user interface development method

Miñón, Raúl ; Moreno, Lourdes ; Martínez, Paloma ; Abascal, Julio

Science of Computer Programming, 15 June 2014, Vol.86, pp.58-73 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964 ; DOI: 10.1016/j.scico.2013.04.005

Truy cập trực tuyến

2
An approach to the integration of accessibility requirements into a user interface development method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach to the integration of accessibility requirements into a user interface development method

Miñón, Raúl ; Moreno, Lourdes ; Martínez, Paloma ; Abascal, Julio

Science of Computer Programming, 06/2014, Vol.86, C, pp.58-73 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01676423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scico.2013.04.005

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...