skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis Surface Cysteine Proteases Induce Cleavage of the Intestinal Epithelial Cytoskeletal Protein Villin via Myosin Light Chain Kinase

Bhargava, Amol ; Cotton, James A ; Dixon, Brent R ; Gedamu, Lashitew ; Yates, Robin M ; Buret, Andre G

PloS one, 2015, Vol.10(9), pp.e0136102 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26334299 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0136102

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis Surface Cysteine Proteases Induce Cleavage of the Intestinal Epithelial Cytoskeletal Protein Villin via Myosin Light Chain Kinase

Bhargava, Amol ; Cotton, James A ; Dixon, Brent R ; Gedamu, Lashitew ; Yates, Robin M ; Buret, Andre G; Bogyo, Matthew (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(9) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0136102 ; PMCID: 4559405 ; PMID: 26334299

Toàn văn sẵn có

3
Giardia duodenalis Surface Cysteine Proteases Induce Cleavage of the Intestinal Epithelial Cytoskeletal Protein Villin via Myosin Light Chain Kinase
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis Surface Cysteine Proteases Induce Cleavage of the Intestinal Epithelial Cytoskeletal Protein Villin via Myosin Light Chain Kinase

Bhargava, Amol ; Cotton, James A. ; Dixon, Brent R. ; Gedamu, Lashitew ; Yates, Robin M. ; Buret, Andre G.; Bogyo, Matthew

PLOS ONE, 9/3/2015, Vol.10(9), p.e0136102 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0136102

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis Surface Cysteine Proteases Induce Cleavage of the Intestinal Epithelial Cytoskeletal Protein Villin via Myosin Light Chain Kinase

Bhargava, Amol ; Cotton, James ; Dixon, Brent ; Gedamu, Lashitew ; Yates, Robin ; Buret, Andre

PLoS One, Sep 2015, Vol.10(9), p.e0136102 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0136102

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis Surface Cysteine Proteases Induce Cleavage of the Intestinal Epithelial Cytoskeletal Protein Villin via Myosin Light Chain Kinase

Amol Bhargava ; James A Cotton ; Brent R Dixon ; Lashitew Gedamu ; Robin M Yates ; Andre G Buret

PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(9), p.e0136102 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0136102

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...