skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Origins of Primary Education Systems: Ideology, Institutions, and Interdenominational Conflict in an Era of Nation-Building

Ansell, Ben ; Lindvall, Johannes

The American Political Science Review, 1 August 2013, Vol.107(3), pp.505-522 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political origins of primary education systems: ideology, institutions, and interdenominational conflict in an era of nation-building.(Report)(Author abstract)

Ansell, Ben ; Lindvall, Johannes

American Political Science Review, August, 2013, Vol.107(3), p.505(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political origins of primary education systems: ideology, institutions, and interdenominational conflict in an era of nation-building.(Report)(Author abstract)

Ansell, Ben ; Lindvall, Johannes

American Political Science Review, August, 2013, Vol.107(3), p.505(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Origins of Primary Education Systems: Ideology, Institutions, and Interdenominational Conflict in an Era of Nation-Building

Ansell, Ben ; Lindvall, Johannes

The American Political Science Review, Aug 2013, Vol.107(3), pp.505-522 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00030554 ; DOI: 10.1017/S0003055413000257

Toàn văn sẵn có

5
The Political Origins of Primary Education Systems: Ideology, Institutions, and Interdenominational Conflict in an Era of Nation-Building
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Origins of Primary Education Systems: Ideology, Institutions, and Interdenominational Conflict in an Era of Nation-Building

Ansell, Ben ; Lindvall, Johannes

American Political Science Review, 08/2013, Vol.107(3), pp.505-522 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055413000257

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Origins of Primary Education Systems: Ideology, Institutions, and Interdenominational Conflict in an Age of Nation-Building

Ansell, Ben ; Lindvall, Johannes

American Political Science Review, 2013, Vol.107(3), pp.505-522 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1537-5943 ; ISSN: 1537-5943 ; DOI: 10.1017/S0003055413000257

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...