skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Xanthogranulomatous pyelonephritis in early infancy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xanthogranulomatous pyelonephritis in early infancy

Upasani, A. ; Panwar, J. ; Chandna, S. ; Patel, D.

Case Reports, 03/08/2012, Vol.2012(mar08 1), pp.bcr1220115305-bcr1220115305 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1757-790X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bcr.12.2011.5305

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xanthogranulomatous pyelonephritis in early infancy

Upasani, Anand ; Panwar, Jaibharat ; Chandna, Sudhir ; Patel, Dhiren

BMJ case reports, 08 March 2012, Vol.2012 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1757-790X ; PMID: 22605603 Version:1 ; DOI: 10.1136/bcr.12.2011.5305

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xanthogranulomatous pyelonephritis in early infancy

Upasani, Anand ; Panwar, Jaibharat ; Chandna, Sudhir ; Patel, Dhiren

BMJ Case Reports, Vol.2012 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

E-ISSN: 1757-790X ; DOI: 10.1136/bcr.12.2011.5305 ; PMID: 22605603

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...