skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomarkers of oxidative stress and health risk assessment of heavy metal contaminated aquatic and terrestrial organisms by oil extraction industry in Ogale, Nigeria

Abarikwu, Sunny O ; Essien, Eka B ; Iyede, Oreva-Oghene ; John, Kingsley ; Mgbudom-Okah, Chidimma

Chemosphere, October 2017, Vol.185, pp.412-422 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 28710990 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.07.024

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomarkers of oxidative stress and health risk assessment of heavy metal contaminated aquatic and terrestrial organisms by oil extraction industry in Ogale, Nigeria.(Report)

Abarikwu, Sunny O. ; Essien, Eka B. ; Iyede, Oreva-Oghene ; John, Kingsley ; Mgbudom-Okah, Chidimma

Chemosphere, 2017, Vol.185, p.412 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.07.024

Toàn văn sẵn có

3
Biomarkers of oxidative stress and health risk assessment of heavy metal contaminated aquatic and terrestrial organisms by oil extraction industry in Ogale, Nigeria
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomarkers of oxidative stress and health risk assessment of heavy metal contaminated aquatic and terrestrial organisms by oil extraction industry in Ogale, Nigeria

Abarikwu, Sunny O. ; Essien, Eka B. ; Iyede, Oreva-Oghene ; John, Kingsley ; Mgbudom-Okah, Chidimma

Chemosphere, 10/2017, Vol.185, C, pp.412-422 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00456535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.07.024

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomarkers of oxidative stress and health risk assessment of heavy metal contaminated aquatic and terrestrial organisms by oil extraction industry in Ogale, Nigeria

Abarikwu, Sunny O ; Essien, Eka B ; Iyede, Oreva-Oghene ; John, Kingsley ; Mgbudom-Okah, Chidimma

Chemosphere, October 2017, Vol.185, pp.412-422 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.07.024

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...