skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for DNA damage-dependent poly(ADP-ribosyl)ation by human PARP-1.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Langelier, Marie - France ; Planck, Jamie L. ; Roy, Swati ; Pascal, John M.

Science, May 11, 2012, Vol.336(6082), p.728(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for DNA damage-dependent poly(ADP-ribosyl)ation by human PARP-1.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Langelier, Marie - France ; Planck, Jamie L. ; Roy, Swati ; Pascal, John M.

Science, May 11, 2012, Vol.336(6082), p.728(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Basis for DNA Damage-Dependent Poly(ADP-ribosyl)ation by Human PARP-1

Langelier, Marie-France ; Planck, Jamie L. ; Roy, Swati ; Pascal, John M.

Science, 11 May 2012, Vol.336(6082), pp.728-732 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Structural Basis for DNA Damage-Dependent Poly(ADP-ribosyl)ation by Human PARP-1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Basis for DNA Damage-Dependent Poly(ADP-ribosyl)ation by Human PARP-1

Langelier, M.-F. ; Planck, J. L. ; Roy, S. ; Pascal, J. M.

Science, 05/11/2012, Vol.336(6082), pp.728-732 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1216338

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for DNA damage-dependent poly(ADP-ribosyl)ation by human PARP-1

Langelier M ; Planck, J ; Roy, S ; Pascal, J; Brookhaven National Laboratory (Bnl) (Corporate Author)

Science, 11 May 2012, Vol.336(6082) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.1216338

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for DNA damage-dependent poly(ADP-ribosyl)ation by human PARP-1

Langelier, Marie-France ; Planck, Jamie L ; Roy, Swati ; Pascal, John M

Science (New York, N.Y.), 11 May 2012, Vol.336(6082), pp.728-32 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22582261 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1216338

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...