skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Family for Youth Friendships: Examining a Social Anxiety Mechanism

Mak, Hio Wa ; Fosco, Gregory ; Feinberg, Mark

Journal of Youth and Adolescence, 2018, Vol.47(2), pp.306-320 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0047-2891 ; E-ISSN: 1573-6601 ; DOI: 10.1007/s10964-017-0738-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Family for Youth Friendships: Examining a Social Anxiety Mechanism

Fosco, Gregory ; Feinberg, Mark

Journal of Youth and Adolescence, Feb 2018, pp.306-320 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00472891 ; E-ISSN: 15736601 ; DOI: 10.1007/s10964-017-0738-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Family for Youth Friendships: Examining a Social Anxiety Mechanism

Mak, Hio Wa ; Fosco, Gregory M ; Feinberg, Mark E

Journal of youth and adolescence, February 2018, Vol.47(2), pp.306-320 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-6601 ; PMID: 28866796 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10964-017-0738-9

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Family for Youth Friendships: Examining a Social Anxiety Mechanism.(Report)

Mak, Hio Wa ; Fosco, Gregory M. ; Feinberg, Mark E.

Journal of Youth and Adolescence, Feb, 2018, Vol.47(2), p.306(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0047-2891 ; DOI: 10.1007/s10964-017-0738-9

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Family for Youth Friendships: Examining a Social Anxiety Mechanism.(Report)

Mak, Hio Wa ; Fosco, Gregory M. ; Feinberg, Mark E.

Journal of Youth and Adolescence, 2018, Vol.47(2), p.306(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0047-2891 ; DOI: 10.1007/s10964-017-0738-9

Toàn văn sẵn có

6
The Role of Family for Youth Friendships: Examining a Social Anxiety Mechanism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Family for Youth Friendships: Examining a Social Anxiety Mechanism

Mak, Hio Wa ; Fosco, Gregory M. ; Feinberg, Mark E.

Journal of Youth and Adolescence, 2/2018, Vol.47(2), pp.306-320 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0047-2891 ; E-ISSN: 1573-6601 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10964-017-0738-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...