skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liver Transplantation for Patient With Variant Hepatic Artery Arising From Right Renal Artery: A Case Report.(Author abstract)

Wang, K. ; Hu, S. ; Jiang, X. ; Zhu, M. ; Jin, B.

Transplantation Proceedings, June, 2007, Vol.39(5), p.1716(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0041-1345

Toàn văn sẵn có

2
Liver Transplantation for Patient With Variant Hepatic Artery Arising From Right Renal Artery: A Case Report
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liver Transplantation for Patient With Variant Hepatic Artery Arising From Right Renal Artery: A Case Report

Wang, K. ; Hu, S. ; Jiang, X. ; Zhu, M. ; Jin, B.

Transplantation Proceedings, 6/2007, Vol.39(5), pp.1716-1717 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00411345 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.transproceed.2006.11.008

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liver transplantation for patient with variant hepatic artery arising from right renal artery: a case report

Wang, K ; Hu, S ; Jiang, X ; Zhu, M ; Jin, B

Transplantation proceedings, June 2007, Vol.39(5), pp.1716-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0041-1345 ; PMID: 17580230 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liver Transplantation for Patient With Variant Hepatic Artery Arising From Right Renal Artery: A Case Report

Wang, K ; Hu, S ; Jiang, X ; Zhu, M ; Jin, B

Transplantation Proceedings, 2007, Vol.39(5), pp.1716-1717 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0041-1345 ; E-ISSN: 1873-2623 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2006.11.008

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...