skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture of Methanogenic Archaea from Human Colostrum and Milk

Togo, Amadou Hamidou ; Grine, Ghiles ; Khelaifia, Saber ; Des Robert, Clotilde ; Brevaut, Véronique ; Caputo, Aurelia ; Baptiste, Emeline ; Bonnet, Marion ; Levasseur, Anthony ; Drancourt, Michel ; Million, Matthieu ; Raoult, Didier; Combe, Isabelle (Editor)

Scientific Reports, December 2019, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-54759-x

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture of Methanogenic Archaea from Human Colostrum and Milk

Togo, Amadou ; Grine, Ghiles ; Brevaut, Véronique ; Caputo, Aurelia ; Baptiste, Emeline ; Bonnet, Marion ; Levasseur, Anthony ; Drancourt, Michel ; Million, Matthieu ; Raoult, Didier

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Dec 2019, Vol.9, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-54759-x

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture of Methanogenic Archaea from Human Colostrum and Milk

Togo, Amadou Hamidou ; Grine, Ghiles ; Khelaifia, Saber ; Des Robert, Clotilde ; Brevaut, Véronique ; Caputo, Aurelia ; Baptiste, Emeline ; Bonnet, Marion ; Levasseur, Anthony ; Drancourt, Michel ; Million, Matthieu ; Raoult, Didier

Scientific reports, 09 December 2019, Vol.9(1), pp.18653 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 31819085 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-019-54759-x

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture of Methanogenic Archaea from Human Colostrum and Milk

Amadou Hamidou Togo ; Ghiles Grine ; Saber Khelaifia ; Clotilde Des Robert ; Véronique Brevaut ; Aurelia Caputo ; Emeline Baptiste ; Marion Bonnet ; Anthony Levasseur ; Michel Drancourt ; Matthieu Million ; Didier Raoult

Scientific reports, 01 December 2019, Vol.9(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-54759-x

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...