skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of date waste for lactic acid production by a fed-batch culture using Lactobacillus casei subsp. rhamnosus

Nancib, Aicha; Nancib, Aicha (Editor)

Brazilian Journal of Microbiology, 2015, Vol.46(3), pp.893-902 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1517-8382 ; E-ISSN: 1678-4405 ; DOI: 10.1590/S1517-838246320131067

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of date waste for lactic acid production by a fed-batch culture using <italic>Lactobacillus casei</italic> subsp. <italic>rhamnosus</italic>

Nancib, Aicha ; Nancib, Nabil ; Boubendir, Abdelhafid ; Boudrant, Joseph

Brazilian Journal of Microbiology, 01 July 2015, Vol.46(3), pp.893-902 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1678-4405 ; DOI: 10.1590/S1517-838246320131067

Toàn văn sẵn có

3
The use of date waste for lactic acid production by a fed-batch culture using &lt;italic&gt;Lactobacillus casei&lt;/italic&gt; subsp. &lt;italic&gt;rhamnosus&lt;/italic&gt;
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of date waste for lactic acid production by a fed-batch culture using <italic>Lactobacillus casei</italic> subsp. <italic>rhamnosus</italic>

Nancib, Aicha ; Nancib, Nabil ; Boubendir, Abdelhafid ; Boudrant, Joseph

Brazilian Journal of Microbiology, 2015, Vol.46(3), pp.893-902 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1678-4405 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-838246320131067

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of date waste for lactic acid production by a fed-batch culture using Lactobacillus casei subsp. rhamnosus

Nancib, Aicha ; Nancib, Nabil ; Boubendir, Abdelhafid ; Boudrant, Joseph

Brazilian journal of microbiology : [publication of the Brazilian Society for Microbiology], 2015, Vol.46(3), pp.893-902 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1678-4405 ; PMID: 26413076 Version:1 ; DOI: 10.1590/S1517-838246320131067

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of date waste for lactic acid production by a fed-batch culture using Lactobacillus casei subsp. rhamnosus

Aicha Nancib ; Nabil Nancib ; Abdelhafid Boubendir ; Joseph Boudrant

Brazilian Journal of Microbiology, 01 September 2015, Vol.46(3), pp.893-902 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1678-4405 ; E-ISSN: 1678-4405 ; DOI: 10.1590/S1517-838246320131067

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...