skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethics of Smart Stadia: A Stakeholder Analysis of the Croke Park Project

O’Brolcháin, Fiachra ; Colle, Simone ; Gordijn, Bert

Science and Engineering Ethics, 2019, Vol.25(3), pp.737-769 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1353-3452 ; E-ISSN: 1471-5546 ; DOI: 10.1007/s11948-018-0033-5

Toàn văn sẵn có

2
The Ethics of Smart Stadia: A Stakeholder Analysis of the Croke Park Project
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethics of Smart Stadia: A Stakeholder Analysis of the Croke Park Project

O’brolcháin, Fiachra ; de Colle, Simone ; Gordijn, Bert

Science and Engineering Ethics, 3/1/2018 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1353-3452 ; E-ISSN: 1471-5546 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11948-018-0033-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethics of Smart Stadia: A Stakeholder Analysis of the Croke Park Project.(Report)

O'Brolchain, Fiachra ; Colle, Simone ; Gordijn, Bert

Science and Engineering Ethics, 2019, Vol.25(3), p.737(33) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1353-3452 ; DOI: 10.1007/s11948-018-0033-5

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethics of Smart Stadia: A Stakeholder Analysis of the Croke Park Project

O'Brolcháin, Fiachra ; De Colle, Simone ; Gordijn, Bert

Science and engineering ethics, June 2019, Vol.25(3), pp.737-769 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-5546 ; PMID: 29497969 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11948-018-0033-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...