skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel Homozygous p.R1105X Mutation of the AP4E1 Gene in Twins with Hereditary Spastic Paraplegia and Mycobacterial Disease

Xiao-Fei, Kong ; Rouissi, Abdelfettah ; Itan, Yuval ; Abhyankar, Avinash ; Bryant, Vanessa ; Okada, Satoshi ; Ailal, Fatima ; Bustamante, Jacinta ; Hirst, Jennifer ; Boisson-Dupuis, Stéphanie

PLoS One, Mar 2013, p.e58286 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058286

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel Homozygous p.R1105X Mutation of the AP4E1 Gene in Twins with Hereditary Spastic Paraplegia and Mycobacterial Disease

Kong, Xiao-Fei ; Bousfiha, Aziz ; Rouissi, Abdelfettah ; Itan, Yuval ; Abhyankar, Avinash ; Bryant, Vanessa ; Okada, Satoshi ; Ailal, Fatima ; Bustamante, Jacinta ; Casanova, Jean-Laurent ; Hirst, Jennifer ; Boisson-Dupuis, Stéphanie; Nogales-Gadea, Gisela (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(3) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058286 ; PMCID: 3589270 ; PMID: 23472171

Toàn văn sẵn có

3
A Novel Homozygous p.R1105X Mutation of the AP4E1 Gene in Twins with Hereditary Spastic Paraplegia and Mycobacterial Disease
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel Homozygous p.R1105X Mutation of the AP4E1 Gene in Twins with Hereditary Spastic Paraplegia and Mycobacterial Disease

Kong, Xiao-Fei ; Bousfiha, Aziz ; Rouissi, Abdelfettah ; Itan, Yuval ; Abhyankar, Avinash ; Bryant, Vanessa ; Okada, Satoshi ; Ailal, Fatima ; Bustamante, Jacinta ; Casanova, Jean-Laurent ; Hirst, Jennifer ; Boisson-Dupuis, Stéphanie; Nogales-Gadea, Gisela

PLoS ONE, 3/5/2013, Vol.8(3), p.e58286 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0058286

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel homozygous p.R1105X mutation of the AP4E1 gene in twins with hereditary spastic paraplegia and mycobacterial disease

Kong, Xiao-Fei ; Bousfiha, Aziz ; Rouissi, Abdelfettah ; Itan, Yuval ; Abhyankar, Avinash ; Bryant, Vanessa ; Okada, Satoshi ; Ailal, Fatima ; Bustamante, Jacinta ; Casanova, Jean-Laurent ; Hirst, Jennifer ; Boisson-Dupuis, Stéphanie

PloS one, 2013, Vol.8(3), pp.e58286 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23472171 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058286

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel Homozygous p.R1105X Mutation of the AP4E1 Gene in Twins with Hereditary Spastic Paraplegia and Mycobacterial Disease.(Research Article)

Kong, Xiao-Fei ; Bousfiha, Aziz ; Rouissi, Abdelfettah ; Itan, Yuval ; Abhyankar, Avinash ; Bryant, Vanessa ; Okada, Satoshi ; Ailal, Fatima ; Bustamante, Jacinta ; Casanova, Jean-Laurent ; Hirst, Jennifer ; Boisson-Dupuis, Stephanie

PLoS ONE, March 5, 2013, Vol.8(3), p.e58286 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058286

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel Homozygous p.R1105X Mutation of the AP4E1 Gene in Twins with Hereditary Spastic Paraplegia and Mycobacterial Disease.(Research Article)

Kong, Xiao - Fei ; Bousfiha, Aziz ; Rouissi, Abdelfettah ; Itan, Yuval ; Abhyankar, Avinash ; Bryant, Vanessa ; Okada, Satoshi ; Ailal, Fatima ; Bustamante, Jacinta ; Casanova, Jean - Laurent ; Hirst, Jennifer ; Boisson - Dupuis, Stephanie

PLoS ONE, March 5, 2013, Vol.8(3), p.e58286 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058286

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel homozygous p.R1105X mutation of the AP4E1 gene in twins with hereditary spastic paraplegia and mycobacterial disease

Xiao-Fei Kong ; Aziz Bousfiha ; Abdelfettah Rouissi ; Yuval Itan ; Avinash Abhyankar ; Vanessa Bryant ; Satoshi Okada ; Fatima Ailal ; Jacinta Bustamante ; Jean-Laurent Casanova ; Jennifer Hirst ; Stéphanie Boisson-Dupuis

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(3), p.e58286 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058286

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...