skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The influx of Zimbabweans into South Africa: a crisis of governance that spills over
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influx of Zimbabweans into South Africa: a crisis of governance that spills over

de Jager, Nicola ; Musuva, Catherine

Africa Review, 01/02/2016, Vol.8(1), pp.15-30 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0974-4053 ; E-ISSN: 0974-4061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09744053.2015.1089013

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influx of Zimbabweans into South Africa: a crisis of governance that spills over

de Jager, Nicola ; Musuva, Catherine

Africa Review, 02 January 2016, Vol.8(1), pp.15-30 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0974-4053 ; E-ISSN: 0974-4061 ; DOI: 10.1080/09744053.2015.1089013

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...