skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group Polarization and Computer-Mediated Communication: Effects of Communication Cues, Social Presence, and Anonymity

Information Systems Research, 2002, Vol.13(1), p.70-90 [Tạp chí có phản biện]

INFORMS Journals

ISSN: 1047-7047 ; E-ISSN: 1526-5536 ; DOI: 10.1287/isre.13.1.70.92

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group Polarization and Computer-Mediated Communication: Effects of Communication Cues, Social Presence, and Anonymity

Sia, Choon - Ling ; Tan, Bernard C. Y. ; Wei, Kwok - Kee

Information Systems Research, March, 2002, Vol.13(1), p.70(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1047-7047

Toàn văn sẵn có

3
Group Polarization and Computer-Mediated Communication: Effects of Communication Cues, Social Presence, and Anonymity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group Polarization and Computer-Mediated Communication: Effects of Communication Cues, Social Presence, and Anonymity

Sia, Choon-Ling ; Tan, Bernard C. Y. ; Wei, Kwok-Kee

Information Systems Research, 03/2002, Vol.13(1), pp.70-90 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1047-7047 ; E-ISSN: 1526-5536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1287/isre.13.1.70.92

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...