skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic speech recognition- an approach for designing inclusive games

Mustaquim, Moyen

Multimedia Tools and Applications, Sep 2013, Vol.66(1), pp.131-146 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13807501 ; DOI: 10.1007/s11042-011-0918-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic speech recognition- an approach for designing inclusive games.(Report)

Mustaquim, Moyen Mohammad

Multimedia Tools and Applications, Sept, 2013, Vol.66(1), p.131(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1380-7501

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic speech recognition: an approach for designing inclusive games

Mustaquim, Moyen Mohammad; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media, Människa-datorinteraktion

Multimedia tools and applications, 2013, Vol. 66(1), pp. 131-146 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 1380-7501 ; DOI: 10.1007/s11042-011-0918-7

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic speech recognition- an approach for designing inclusive games

Mustaquim, Moyen

Multimedia Tools and Applications, 2013, Vol.66(1), pp.131-146 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-011-0918-7

Toàn văn sẵn có

5
Automatic speech recognition- an approach for designing inclusive games
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic speech recognition- an approach for designing inclusive games

Mustaquim, Moyen Mohammad

Multimedia Tools and Applications, 9/2013, Vol.66(1), pp.131-146 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11042-011-0918-7

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic speech recognition: an approach for designing inclusive games

Mustaquim, Moyen Mohammad

Multimedia tools and applications, 2013, Vol.66(1), pp.131-146 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1380-7501 ; ISSN: 1573-7721 ; ISSN: 1380-7501 ; ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-011-0918-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...