skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representing others' actions: the role of expertise in the aging mind

Diersch, Nadine ; Cross, Emily S ; Stadler, Waltraud ; Schütz-Bosbach, Simone ; Rieger, Martina

Psychological research, July 2012, Vol.76(4), pp.525-41 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1430-2772 ; PMID: 22198511 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00426-011-0404-x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representing others' actions: the role of expertise in the aging mind

Diersch, Nadine ; Cross, Emily ; Stadler, Waltraud ; Schütz-Bosbach, Simone ; Rieger, Martina

Psychological Research, Jul 2012, Vol.76(4), pp.525-41 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03400727 ; DOI: 10.1007/s00426-011-0404-x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representing others’ actions: the role of expertise in the aging mind

Diersch, Nadine ; Cross, Emily ; Stadler, Waltraud ; Schütz-Bosbach, Simone ; Rieger, Martina

Psychological Research, 2012, Vol.76(4), pp.525-541 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0340-0727 ; E-ISSN: 1430-2772 ; DOI: 10.1007/s00426-011-0404-x

Toàn văn sẵn có

4
Representing others’ actions: the role of expertise in the aging mind
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representing others’ actions: the role of expertise in the aging mind

Diersch, Nadine ; Cross, Emily S. ; Stadler, Waltraud ; Schütz-Bosbach, Simone ; Rieger, Martina

Psychological Research, 7/2012, Vol.76(4), pp.525-541 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0340-0727 ; E-ISSN: 1430-2772 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00426-011-0404-x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...