skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Body-mass index, abdominal adiposity, and cardiovascular risk
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body-mass index, abdominal adiposity, and cardiovascular risk

Yusuf, Salim ; Anand, Sonia

The Lancet, 07/2011, Vol.378(9787), pp.226-227 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61120-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body-mass index, abdominal adiposity, and cardiovascular risk

Yusuf, Salim ; Anand, Sonia

The Lancet, 2011, Vol.378(9787), pp.226-227 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(11)61120-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body-mass index, abdominal adiposity, and cardiovascular risk

Yusuf, Salim ; Anand, Sonia

Lancet (London, England), 16 July 2011, Vol.378(9787), pp.226-7; author reply 228 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 21763930 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(11)61120-3

Toàn văn sẵn có

4
Body-mass index, abdominal adiposity, and cardiovascular risk
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body-mass index, abdominal adiposity, and cardiovascular risk

Gonçalves, Frederico Bastos ; Koek, Marcel ; Verhagen, Hence Jm ; Niessen, Wiro J ; Poldermans, Don

The Lancet, 07/2011, Vol.378(9787), p.227 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61121-5

Toàn văn sẵn có

5
Body-mass index, abdominal adiposity, and cardiovascular risk – Authors' reply
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body-mass index, abdominal adiposity, and cardiovascular risk – Authors' reply

Wormser, David ; Di Angelantonio, Emanuele ; Sattar, Naveed ; Collins, Rory ; Thompson, Simon ; Danesh, John

The Lancet, 07/2011, Vol.378(9787), p.228 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61122-7

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body-mass index, abdominal adiposity, and cardiovascular risk

Gonçalves, Frederico Bastos ; Koek, Marcel ; Verhagen, Hence Jm ; Niessen, Wiro J ; Poldermans, Don

The Lancet, 2011, Vol.378(9787), pp.227-227 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(11)61121-5

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body-mass index, abdominal adiposity, and cardiovascular risk – Authors' reply

Wormser, David ; Di Angelantonio, Emanuele ; Sattar, Naveed ; Collins, Rory ; Thompson, Simon ; Danesh, John

The Lancet, 2011, Vol.378(9787), pp.228-228 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(11)61122-7

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body-mass index, abdominal adiposity, and cardiovascular risk

Gonçalves, Frederico Bastos ; Koek, Marcel ; Verhagen, Hence J M ; Niessen, Wiro J ; Poldermans, Don

Lancet (London, England), 16 July 2011, Vol.378(9787), pp.227; author reply 228 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 21763933 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(11)61121-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...