skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyzing the understandability of Requirements Engineering languages for CSCW systems: A family of experiments.(Report)

Teruel, Miguel A. ; Navarro, Elena ; Lopez - Jaquero, Victor ; Montero, Francisco ; Jaen, Javier ; Gonzalez, Pascual

Information and Software Technology, Nov, 2012, Vol.54(11), p.1215(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0950-5849

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyzing the understandability of Requirements Engineering languages for CSCW systems: A family of experiments

Teruel, Miguel ; Navarro, Elena ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; Jaen, Javier ; González, Pascual

Information and Software Technology, Nov 2012, Vol.54(11), p.1215 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

3
Analyzing the understandability of Requirements Engineering languages for CSCW systems: A family of experiments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyzing the understandability of Requirements Engineering languages for CSCW systems: A family of experiments

Teruel, Miguel A. ; Navarro, Elena ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; Jaen, Javier ; González, Pascual

Information and Software Technology, 11/2012, Vol.54(11), pp.1215-1228 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09505849 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2012.06.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...