skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph Kasa-Vubu, ABAKO, and performances of Kongo nationalism in the independence of Congo.(Essay)

Covington - Ward, Yolanda

Journal of Black Studies, Jan, 2012, Vol.43(1), p.72-94 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9347

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph Kasa-Vubu, ABAKO, and Performances of Kongo Nationalism in the Independence of Congo

Covington-Ward, Yolanda; Talton, Benjamin (Editor)

Journal of Black Studies, January 2012, Vol.43(1), pp.72-94 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: 10.1177/0021934711424491

Toàn văn sẵn có

3
Joseph Kasa-Vubu, ABAKO, and Performances of Kongo Nationalism in the Independence of Congo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph Kasa-Vubu, ABAKO, and Performances of Kongo Nationalism in the Independence of Congo

Covington-Ward, Y.

Journal of Black Studies, 01/01/2012, Vol.43(1), pp.72-94 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0021934711424491

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...