skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Social Inequality Maps to Demographic Diversity, What Then for Liberal Democracies?

Prewitt, Kenneth

Social Research, 1 April 2010, Vol.77(1), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When social inequality maps to demographic diversity, what then for liberal democracies?(Report)

Prewitt, Kenneth

Social Research, Spring, 2010, Vol.77(1), p.1(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Social Inequality Maps to Demographic Diversity, What Then for Liberal Democracies?

Prewitt, Kenneth

Social Research, Spring 2010, Vol.77(1), pp.1-20,425 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...