skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of alcohol and drug use among secondary school students in Botswana: a cross-sectional study

Katherine Riva ; Lynne Allen-Taylor ; Will D. Schupmann ; Seipone Mphele ; Neo Moshashane ; Elizabeth D. Lowenthal

BMC public health, 01 December 2018, Vol.18(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-018-6263-2

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of alcohol and drug use among secondary school students in Botswana: a cross-sectional study

Riva, Katherine ; Allen-Taylor, Lynne ; Schupmann, Will D ; Mphele, Seipone ; Moshashane, Neo ; Lowenthal, Elizabeth D

BMC Public Health, 2018, Vol.18 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-018-6263-2 ; PMCID: 6302490 ; PMID: 30572874

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of alcohol and drug use among secondary school students in Botswana: a cross-sectional study.(Report)

Riva, Katherine ; Allen-Taylor, Lynne ; Schupmann, Will D. ; Mphele, Seipone ; Moshashane, Neo ; Lowenthal, Elizabeth D.

BMC Public Health, Dec 20, 2018, Vol.18(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-018-6263-2

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of alcohol and drug use among secondary school students in Botswana: a cross-sectional study

Riva, Katherine ; Allen-Taylor, Lynne ; Schupmann, Will D ; Mphele, Seipone ; Moshashane, Neo ; Lowenthal, Elizabeth D

BMC public health, 20 December 2018, Vol.18(1), pp.1396 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 30572874 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12889-018-6263-2

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of alcohol and drug use among secondary school students in Botswana: a cross-sectional study

Riva, Katherine ; Allen-Taylor, Lynne ; Schupmann, Will ; Lowenthal, Elizabeth

BMC Public Health, 2018, Vol.18 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/s12889-018-6263-2

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of under-nutrition among school children in a rural South-eastern Nigerian community: a cross sectional study

Ayogu, Rufina N. B. ; Afiaenyi, Ifeoma C. ; Madukwe, Edith U. ; Udenta, Elizabeth A.

BMC Public Health, May 2, 2018, Vol.18(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-018-5479-5

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of alcohol and drug use among secondary school students in Botswana: a cross-sectional study.(Survey)

Riva, Katherine ; Allen - Taylor, Lynne ; Schupmann, Will D. ; Mphele, Seipone ; Moshashane, Neo ; Lowenthal, Elizabeth D.

BMC Public Health, Dec 20, 2018, Vol.18(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-018-6263-2

Truy cập trực tuyến

8
Prevalence and predictors of under-nutrition among school children in a rural South-eastern Nigerian community: a cross sectional study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of under-nutrition among school children in a rural South-eastern Nigerian community: a cross sectional study

Ayogu, Rufina N. B. ; Afiaenyi, Ifeoma C. ; Madukwe, Edith U. ; Udenta, Elizabeth A.

BMC Public Health, 12/2018, Vol.18(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s12889-018-5479-5

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of under-nutrition among school children in a rural South-eastern Nigerian community: a cross sectional study

Ayogu, Rufina N B ; Afiaenyi, Ifeoma C ; Madukwe, Edith U ; Udenta, Elizabeth A

BMC public health, 02 May 2018, Vol.18(1), pp.587 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 29720136 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12889-018-5479-5

Truy cập trực tuyến

10
Prevalence and predictors of alcohol and drug use among secondary school students in Botswana: a cross-sectional study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of alcohol and drug use among secondary school students in Botswana: a cross-sectional study

Riva, Katherine ; Allen-Taylor, Lynne ; Schupmann, Will D. ; Mphele, Seipone ; Moshashane, Neo ; Lowenthal, Elizabeth D.

BMC Public Health, 12/2018, Vol.18(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s12889-018-6263-2

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of under-nutrition among school children in a rural South-eastern Nigerian community: a cross sectional study

Afiaenyi, Ifeoma ; Madukwe, Edith ; Udenta, Elizabeth

BMC Public Health, 2018, Vol.18 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/s12889-018-5479-5

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of under-nutrition among school children in a rural South-eastern Nigerian community: a cross sectional study

Rufina N. B. Ayogu ; Ifeoma C. Afiaenyi ; Edith U. Madukwe ; Elizabeth A. Udenta

BMC public health, 01 May 2018, Vol.18(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-018-5479-5

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...