skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Equality, Liberalism and Attitude Toward Prostitution: Variation in Cross-National Study.(Original Article)

Chon, Don Soo

Journal of Family Violence, 2015, Vol.30(7), p.827(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0885-7482

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Equality, Liberalism and Attitude Toward Prostitution: Variation in Cross-National Study

Chon, Don

Journal of Family Violence, 2015, Vol.30(7), pp.827-838 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0885-7482 ; E-ISSN: 1573-2851 ; DOI: 10.1007/s10896-015-9713-y

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Equality, Liberalism and Attitude Toward Prostitution: Variation in Cross-National Study.(Original Article)(Report)

Chon, Don Soo

Journal of Family Violence, Oct, 2015, Vol.30(7), p.827(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0885-7482 ; DOI: 10.1007/s10896-015-9713-y

Toàn văn sẵn có

4
Gender Equality, Liberalism and Attitude Toward Prostitution: Variation in Cross-National Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Equality, Liberalism and Attitude Toward Prostitution: Variation in Cross-National Study

Chon, Don Soo

Journal of Family Violence, 10/2015, Vol.30(7), pp.827-838 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0885-7482 ; E-ISSN: 1573-2851 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10896-015-9713-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...