skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Significance of Topographical Similarities of Disease-Related Brain Metabolic Patterns (Topographic Similarities of Brain Networks)

Ko, Ji Hyun ; Spetsieris, Phoebe ; Ma, Yilong ; Dhawan, Vijay ; Eidelberg, David; Chen, Robert (Editor)

2014, Vol.9(1), p.e88119 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0088119

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Significance of Topographical Similarities of Disease-Related Brain Metabolic Patterns

Ko, Ji Hyun ; Spetsieris, Phoebe ; Ma, Yilong ; Dhawan, Vijay ; Eidelberg, David; Chen, Robert (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0088119 ; PMCID: 3909315 ; PMID: 24498250

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Significance of Topographical Similarities of Disease-Related Brain Metabolic Patterns.(Research Article)

Ko, Ji Hyun ; Spetsieris, Phoebe ; Ma, Yilong ; Dhawan, Vijay ; Eidelberg, David

PLoS ONE, Jan 31, 2014, Vol.9(1), p.e88119 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0088119

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Significance of Topographical Similarities of Disease-Related Brain Metabolic Patterns.(Research Article)

Ko, Ji Hyun ; Spetsieris, Phoebe ; Ma, Yilong ; Dhawan, Vijay ; Eidelberg, David

PLoS ONE, Jan 31, 2014, Vol.9(1), p.e88119 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0088119

Toàn văn sẵn có

5
Quantifying Significance of Topographical Similarities of Disease-Related Brain Metabolic Patterns
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Significance of Topographical Similarities of Disease-Related Brain Metabolic Patterns

Ko, Ji Hyun ; Spetsieris, Phoebe ; Ma, Yilong ; Dhawan, Vijay ; Eidelberg, David; Chen, Robert

PLoS ONE, 1/31/2014, Vol.9(1), p.e88119 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0088119

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying significance of topographical similarities of disease-related brain metabolic patterns

Ko, Ji Hyun ; Spetsieris, Phoebe ; Ma, Yilong ; Dhawan, Vijay ; Eidelberg, David

PloS one, 2014, Vol.9(1), pp.e88119 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24498250 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0088119

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Significance of Topographical Similarities of Disease-Related Brain Metabolic Patterns

Ko, Ji ; Spetsieris, Phoebe ; Ma, Yilong ; Dhawan, Vijay ; Eidelberg, David

PLoS One, Jan 2014, Vol.9(1), p.e88119 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0088119

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying significance of topographical similarities of disease-related brain metabolic patterns

Ji Hyun Ko ; Phoebe Spetsieris ; Yilong Ma ; Vijay Dhawan ; David Eidelberg

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(1), p.e88119 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0088119

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...